Verlofaanvraag

Alle scholen in de Kempen hanteren formulieren voor het aanvragen van verlof buiten de vakanties om. De formulieren kunt u op deze pagina downloaden of afhalen op de administratie van onze school.
Dit aanvraagformulier voor verlof dient tijdig ingediend te worden bij de directeur van de school. De toekenning of afwijzing moet schriftelijk gebeuren en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar is daar in opgenomen.
Als geen verlof aangevraagd is of als de directeur het verlof afgewezen heeft mogen de leerlingen dus niet van school gehouden worden. Als dit toch gebeurt heeft de directeur de verplichting om dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft op basis van de Leerplichtwet afspraken gemaakt met de leerplichtambtenaren in de regio Eindhoven/De Kempen over het doormelden van dit verzuim. In sommige situaties volgt een schikking vanuit het OM en in andere gevallen moet een Proces Verbaal opgemaakt worden.
Omdat wij als school in overleg met de leerplichtambtenaar, u als ouders vooraf informeren over de regels rondom het aanvragen van verlof, komt er vanuit de afdeling Leerplicht van de gemeente geen waarschuwingsbrief meer als u uw kind toch, zonder toestemming van de directeur, van school houdt. Na een melding van ongeoorloofd verzuim zal de leerplichtambtenaar contact met u als ouders/verzorgers opnemen om de verdere gang van zaken mede te delen.
Wij hopen u hiermee  voldoende te hebben ge´nformeerd. Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de directeur of met de leerplichtambtenaar van de gemeente Bladel, mevr. A. Maas, afdeling Welzijn, tel. 361443.

De te downloaden formulieren: