Medezeggenschapsraad

Het schoolbestuur hoort voor een aantal beslissingen vooraf de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Per school is bovendien een medezeggenschapsraad (MR) ingesteld. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en medezeggen-schapsraden geven advies, terwijl voor een aantal besluiten van het bestuur vooraf instemming vereist is. Dit is geregeld in het medezeggenschaps-reglement.
De GMR en de MR bestaan uit vertegenwoordigers van de ouders en de personeelsleden.
De voornaamste taak van de MR is het bevorderen van openheid en overleg op school. In deze raad hebben zitting:

Namens de ouders
 


Dhr. Marcel Bakker

 
foto volgt nog


Petri Lemmens

 
foto volgt nog
 

Dhr. Dennis Paradiso

 
foto volgt nog


Mevr. Marion Simons

 
foto volgt nog

Namens het personeel
 
 Martine Berendsen
Heleen Broekman
Chantal van Hulst
Yvonne Panjoel

In de GMR zitten 5 ouders en 5 personeelsleden. Zij vertegenwoordigen alle 17 scholen van Onderwijsstichting KempenKind.
Judith Steultjens (leerkracht) heeft een Palet-achtergrond, maar vertegenwoordigen niet specifiek Het Palet.
 
Sinds schooljaar 07/08 wordt een nieuwe werkwijze gehanteerd, waarbij de oudergeleding van de MR (OMR) aansluit bij de SR. Deze gecombineerde raad functioneert onder de naam SR+. Reden van samengaan is dat de SR in de keukenfase van het beleid bij de meningsvorming betrokken is. De OMR blijft wel haar eigen bevoegdheden houden en komt enkele keren per jaar met de PMR (personeelsgeleding MR) bijeen. De PMR gaat zich naast de wettelijke taken meer richten op arbeidsvoorwaarden, werk-omstandigheden en schoolorganisatie.