Medezeggenschapsraad

Het schoolbestuur hoort voor een aantal beslissingen vooraf de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Per school is bovendien een medezeggenschapsraad (MR) ingesteld. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en medezeggen-schapsraden geven advies, terwijl voor een aantal besluiten van het bestuur vooraf instemming vereist is. Dit is geregeld in het medezeggenschaps-reglement.
De GMR en de MR bestaan uit vertegenwoordigers van de ouders en de personeelsleden.
De voornaamste taak van de MR is het bevorderen van openheid en overleg op school. In deze raad hebben zitting:

Namens de ouders:
Dhr. Marcel Bakker
Mevr. Hellen Laus
Mevr. Petri Lemmens
Dhr. Dennis Paradiso

Namens het personeel:
Martine Berendsen
Heleen Broekman
Yvonne v.d. Goor - Panjoel
Chantal van Hulst

Namens directie:
Gerard Smetsers

In de GMR zitten 5 ouders en 5 personeelsleden. Zij vertegenwoordigen alle 17 scholen van Onderwijsstichting KempenKind.
Judith Steultjens (leerkracht) en Marcel Bakker (ouder) hebben een Palet-achtergrond, maar vertegenwoordigen niet specifiek Het Palet.
 
Sinds schooljaar 07/08 wordt een nieuwe werkwijze gehanteerd, waarbij de oudergeleding van de MR (OMR) aansluit bij de SR. Deze gecombineerde raad functioneert onder de naam SR+. Reden van samengaan is dat de SR in de keukenfase van het beleid bij de meningsvorming betrokken is. De OMR blijft wel haar eigen bevoegdheden houden en komt enkele keren per jaar met de PMR (personeelsgeleding MR) bijeen. De PMR gaat zich naast de wettelijke taken meer richten op arbeidsvoorwaarden, werk-omstandigheden en schoolorganisatie.