Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 25, nr. 35 15 juni 2017
 
 
Agenda:
Maandag 19 juni: studiemiddag, alle groepen namiddag vrij
Maandag 19 juni: uitzending “De kinderen van Juf Kiet” 20.00 uur, NPO2
Woensdag 28 juni: Techno-ochtend groepen 6
Donderdag 29 juni: 20.00 – 23.00 uur: ouderbedankavond
Maandag 3 juli: oudergesprekken
Dinsdag 4 juli: oudergesprekken
Woensdag 5 juli: tweede rapport
Dinsdag 11 juli: 11.00 – 12.00 uur: kennismakingsuurtje nieuwe groepen
Dinsdag 11 juli: musical groepen 8
Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus: zomervakantie
 
 

 
Werken in het basisonderwijs
Wat is er mooier dan werken in het basisonderwijs. Iedere dag met kinderen werken die (bijna allemaal) graag naar school willen. Helaas ervaren de leerkrachten dat de werkdruk alsmaar toeneemt en de beloning ernstig achterblijft: zie de aankondiging van de medezeggenschapsraad in dit weekbulletin. En dan hebben we de gemeentelijke overheid die ons in onze onderwijs- en MFA-ambities in de wachtstand zet. Op dit moment lijkt wachten meer prioriteit te krijgen dan doorpakken en bestuurlijke daadkracht tonen. Waar hebben we het aan verdiend? Zie de ingesproken tekst van onze directeur in de gemeenteraad van 8 juni: Bestuurscrisis treft MFA.
Gelukkig kunnen we terugkijken op 25 jaar onderwijs op Het Palet, waar we met plezier en trots vorm aan gegeven hebben. De feestweek van dinsdag t/m vrijdag was een waardige bekroning met heel veel dank voor Ouderraad en andere ouders die altijd voor ons klaar staan. Het geeft ongelofelijk veel voldoening als de mensen die dicht bij onze school staan, zoveel support geven. Het komt onze kinderen ten goede. Nogmaals dank!
 

 
Feestweek
Om in de termen van Guus Meeuwis te blijven: Het was een Gigantisch leuk feestje, met een grote G.
Alle kinderen, leerkrachten en ouders hebben genoten van de afgelopen feestweek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Het Palet. Om dit te kunnen realiseren is er veel hulp en inzet nodig geweest van ouders, grootouders, ouderraad etc.. Daarom CHAPEAU voor iedereen die ons zo geweldig geholpen heeft. 
Met name willen we bedanken: Familie Dijkhuizen, Iwan v.d. Spijker, familie Chi en de Rabobank.
We nodigen alle ouders die het afgelopen schooljaar, op welke wijze dan ook ons geholpen hebben, heel graag uit op de ouderbedankavond op donderdag 29 juni om 20.00 uur. Dus noteer deze datum in uw agenda.
Mocht u nog willen nagenieten van alle gemaakte kunstwerken, loop dan gerust de school nog eens rond. De kunstwerken hebben inmiddels een mooi plekje gekregen.
 

 
Maandag op TV op prime time
De kinderen van juf Kiet wordt aanstaande maandag 19 juni uitgezonden om 20.00 uur op NPO2. Prime time dus en dat voor een bijna twee uur durende documentaire. Juf Kiet stond deze week prominent op de omslag van de Varagids + een uitgebreid artikel. Ook de KRO/NCRV-gids pakt uitgebreid uit, maar als medefinancier van deze documentaire is dat vanzelfsprekend. Er komt nog een vervolg op De kinderen van juf Kiet. 
We kregen vorige week het bericht dat een festival in Indonesië Miss Kiet’s children genomineerd heeft voor de International Humanitarian Award. De prijs wordt in augustus uitgereikt. De film heeft inmiddels Argentinië bereikt: een filmfestival in Buenos Aires.
 
 

 
Mogelijke staking op dinsdag 27 juni
De oproep tot staken in het basisonderwijs heeft de nodige aandacht gekregen in de verschillende media. Basisschoolleraren willen een drastische verlaging van de werkdruk.  Ook wij merken dat de druk de laatste jaren enorm is toegenomen.  Aan de ene kant wordt van de leerkrachten verwacht dat ze een hoge leeropbrengst bij de kinderen bewerkstelligen. Aan de andere kant wordt vanuit de overheid verwacht dat we steeds meer tijd vrijmaken voor allerlei maatschappelijk onderwerpen, zoals omgaan met geld, sociale media, veiligheid in verkeer, techniek etc.  Daarnaast verandert de maatschappij in snel tempo en wordt van het basisonderwijs verwacht om daar op in te spelen. Maar dat met te weinig financiële middelen. Dit laatste heeft weer effect op de groepsgrootte hetgeen weer gevolgen heeft op de werkdruk van leraren. Bovendien blijven kinderen die, om wat voor reden ook, meer hulp en/of aandacht nodig hebben, zo lang mogelijk in het reguliere onderwijs. Dit komt voort uit de Wet Passend Onderwijs. Dit laatste omarmen we waar mogelijk, maar zorgt ook weer voor meer werk(druk). Een beetje een vicieuze cirkel dus.  Bovenal willen de basisschoolleraren beter worden betaald. We vallen met name over het grote verschil in salaris vergeleken met docenten in het voortgezet onderwijs. 
Ook op onze school is de bereidheid tot staken groot. Veel collega’s geven aan dat het water hen tot aan de lippen staat en dat het ‘genoeg’ is.
Komende maandag besluiten we op de studiemiddag of we mee gaan doen aan de staking op dinsdag 27 juni. Het zou dan gaan om het eerste uur van de ochtend. Het betreft hier een speldenprikactie. Een uurtje lijkt niks, maar is bedoeld om zo veel mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren voor het enorme probleem waar ook uw kind (eren) de komende jaren de dupe van dreigt te worden,  als er niet NU geïnvesteerd gaat worden in het onderwijs!
Ons bestuur en directie ondersteunen onze actie! Als u onze actie ondersteunt, kunt u op onderstaande website het manifest ondertekenen.
Houd alvast rekening met deze dag wat betreft de opvang van uw kind(eren). Als we overgaan tot staken, beginnen we op deze dag om 09.30 uur. De poorten gaan dan dus pas open om 09.15 uur.
Voor meer informatie: www.POinactie.nl 
Leerkrachten en MR
 
 
Bestuurscrisis treft MFA
In de raadsvergadering van afgelopen donderdag (8 juni) hebben Herman van Oostrom namens het GBOH, Will Slenders namens Den Tref en Gerard Smetsers namens Het Palet en IKC (Integraal Kindcentrum) ingesproken. Daar staat 5 minuten voor, dus moesten de insprekers in tempo het woord voeren. U heeft nu de kans de inspreektest van Gerard Smetsers, die beweert dat de MFA buitengewoon voordelig is, rustig door te lezen. Er werd ingesproken nog voordat de twee overgebleven wethouders met een motie van wantrouwen werden weggestuurd door 9 van de 17 raadsleden.
De vorige raadsvergadering keerde ik (GS) als inspreker onverrichter zake huiswaarts, maar kon ik de raadsleden een dvd van De kinderen van juf Kiet overhandigen, zodat u kennis kon maken met één aspect van Het Palet. Het cadeautje kwam ook voort uit het feestelijke 25-jarig bestaan van Het Palet dat de hele school deze week aan het vieren is. Het lijkt me niet mee te vallen voor raadsleden over zoveel zaken een mening te moeten vormen of een oordeel te vellen, als de dagelijkse praktijk niet duidelijk in beeld komt. Ik heb u nu enkele beelden gegeven, maar ik nodig ieder geïnteresseerd raadslid Het Palet te bezoeken om de school met haar ambities, maar ook met haar noden, nog verder in beeld te krijgen.
De bestuurscrisis Bladel hoeft geen grote gevolgen voor de realisatie van de MFA in Hapert te hebben. Er moet een financieel onderzoek komen. En dan full speed vooruit o.l.v. een krachtdadige gemeenteraad en dito College.
Dat het MFA-besluit van december zoveel stof heeft doen opwaaien de afgelopen tijd verbaast me. Iedere fractie lijkt voor een MFA te zijn. Ik wil u daarom adviseren:
 
  • Handel daar dan naar en gebruik uw democratisch mandaat;
  • Laat een financieel onderzoek niet langer duren dan nodig is, dat kan snel. Laat  het niet ontaarden in spelbederf door tijdrekken. De bouwkosten lopen echt schrikbarend op ….  zoals bekend;
  • Alle partijen lijken een MFA te willen. Spreek het a.u.b. duidelijk uit:  met of zonder behoud van kerk en pastorie, wel of niet energie-neutraal, kom met startdatum bouw èn realisatie, en met de financiële kaders die eerlijk en reëel zijn. Het lijkt mij dat dat toch wel het minste is waar de MFA-partners op zouden mogen rekenen na het teleurstellende intrekken van het raadsbesluit van 15 december dat met driekwart meerderheid was aangenomen.
Waarschijnlijk is mijn mening erg tegen de stroom in maar de MFA zou uit het financieel onderzoek als buitengewoon voordelig voor de gemeenschap uit de bus kunnen komen:
 
  • Het Palet bedient met één school ruim 5.000 inwoners. De kern Bladel 2.500 gemiddeld per reguliere basisschool/4 scholen op 10.000 inwoners: bouw- en onderhoudskosten en kosten energieneutraal maken, zal in Hapert aanzienlijk gunstiger zijn;
  • Door het financiële eindplaatje te noemen (de beruchte 17 miljoen) lijkt het er misschien op dat in Hapert Rupsje Nooitgenoeg rondwaart, de realiteit is: de school levert in: de aula, de speelzaal, de teamkamer wordt gehalveerd, lokalen zelfs iets kleiner, maar wel meer frisse lucht, het speelterrein: minder dan de helft van nu, door met een verdieping te bouwen, meer m2 vrij voor andere invulling in het centrum. Door voor stedenbouwkundig bureau Tara / Verkuijlen te kiezen, is voor het meest compacte en integrale concept gekozen. Iedereen die alleen 17 miljoen roept heeft zijn huiswerk niet goed gedaan of prefereert alternatieve feiten. Het gaat om het saldo en om de uiteindelijke kapitaalslasten, dus negeer de inverdieneffecten niet (zoals het enorme oppervlak dat vrijkomt voor woningbouw);
  • In het voorbereidingstraject is de exploitatie van de bar sporthal nog niet aan de orde gekomen, maar centralisatie zou de totale exploitatie goedkoper kunnen maken;
  • Het gebruik per m2 zou in de MFA Hapert wel eens het meest gunstig kunnen zijn binnen onze gemeente. Het aantal vergaderzalen van Den Tref gaat in voorlopig ontwerp naar één! Logisch als er 19 groepsruimtes van de schoolklassen te gebruiken zijn.
We hebben het nu alleen maar over de financiën gehad. Volgens mij zou het veel meer over de inhoud moeten gaan.
Het grootste voordeel van een MFA is dat Hapert een voorziening krijgt, waarin de hele gemeenschap elkaar ontmoet, van dezelfde faciliteiten gebruik maakt en daardoor zullen er ook makkelijker nieuwe initiatieven ontstaan. Activiteiten die elkaar versterken. In een gemeente die kiest voor een participatie-samenleving. Een MFA als tegengas voor een samenleving die steeds meer individualiseert. We willen een bijdrage leveren aan een samenleving waarin mensen met elkaar verbinding maken: ongeacht leeftijd, maatschappelijke status, vrije tijdsbesteding of politiek engagement. In Hapert zou dit gaan lukken. We waren er bijna….
Beste leden van de Raad, zoveel mensen zijn hier al zo lang in grote eensgezindheid mee bezig. Ben met ons trots op hoe ver we in Hapert vanuit een breed gedragen burgerinitiatief gekomen zijn. De MFA zou het bruisende hart vormen van een bruisend dorp. Een bruisend dorp, want Hapert geeft de gemeente Bladel dynamiek. Hapert zorgt voor veel werkgelegenheid, en dat neemt de komende jaren alleen maar toe. Het betekent wel dat Hapert nu ingesloten wordt door twee industrieterreinen, maar als de leefbaarheid-infrastructuur gelijke tred houdt, kun je zeggen dat Hapert er wat voor terug krijgt.
Wij willen als school/IKC graag het beste onderwijs en gevarieerde naschoolse opvang bieden in verbinding met onze omgeving. Als team van leerkrachten lagen we helemaal op schema. We weten wat we willen en wat we in de nieuwe School-IKC-MFA-omgeving kunnen realiseren. Leden van deze gemeenteraad: ik heb tot aan deze vergadering vertrouwen in uw oplossingsgerichtheid. Laten we niet breken, maar bouwen, zodat wij in lengte van jaren als school en buitenschoolse opvang de beste kwaliteit kunnen blijven leveren. Misschien was het allemaal wat gemakkelijker geweest als we geen basisschool maar een school voor voortgezet onderwijs geweest waren, maar onderschat niet het belang van de basisschool. Het is het begin van een schoolloopbaan. De basisschool kan kinderen een sterk fundament geven, door zowel didactische, pedagogische als vormende kwaliteiten in te zetten. De basisschoolperiode is bepalend voor de rest van je leven, qua opleiding, werk en gemeenschapszin.
Om dit te realiseren is bestuurlijke daadkracht gewenst.

Dank voor uw aandacht
 


 
Grote schoonmaak in de groepen 1-2
Woensdagavond 12 juli nemen wij afscheid van drie van onze lieve collega’s, die met welverdiend pensioen gaan. Daarom willen wij de jaarlijkse schoonmaak van het materiaal op woensdagochtend 12 juli doen, in plaats van woensdagavond.  Wij hopen op heel veel aanmeldingen van ouders die ons willen helpen, zodat de kinderen volgend schooljaar weer in een fris lokaal kunnen spelen. Woensdag 12 juli beginnen we om 9.00 uur en hopen rond 12.00 uur klaar te zijn.
Aanmelden kan door uw naam op het inschrijfformulier te zetten. De inschrijfformulieren treft u aan op de bekende plaatsen of naast de deur van het lokaal.
Alvast bedankt.
De kleuterjuffen
 
 

Juffrouw Lotte Heeren
Hoi, ik ben juf Lotte. Vanaf vandaag vervang ik juf Laura in de neveninstroomgroep. Ik woon in Hapert en heb zelf vroeger ook op basisschool Het Palet gezeten. Mijn hobby's zijn reizen en lezen. Vorige week heb ik al een leuke start gemaakt tijdens de feestweek. Ik heb erg veel zin om de komende schoolweken nog tegenaan te gaan met deze leuke groep. 
 
 

MR lid oudergeleding gezocht voor basisschool Het Palet
Dinsdagavond hebben wij in de vergadering van de MR afscheid genomen van Ward Kolman als inspirerend lid van onze MR. Wij willen Ward dan ook heel hartelijk bedanken voor zijn waardevolle inbreng in de periode dat hij onze MR geleding versterkt heeft.
Wij zijn in het nieuwe schooljaar op zoek naar een ouder die onze MR geleding wil komen versterken. Heeft u affiniteit met het onderwijs of wilt u meedenken over hoe het onderwijs op Het Palet nog rijker vorm kan krijgen, meldt u dan nu aan als kandidaat. De vergaderingen vinden plaats in de avond (voor de MR komt dat op 4 avonden van 2,5 uur). De schoolraad, waar u dan tevens deel van uit gaat maken, vergaderde het afgelopen jaar 5 keer.
Aanmelden kunt u doen door voor 1 juli een mailtje te sturen naar: cvhulst@kempenkind.nl
In dit mailtje willen we graag dat u zich kort voorstelt en een korte motivatie geeft wat u kunt betekenen voor de MR van Het Palet. We hopen op veel enthousiaste reacties.Gevonden voorwerpen
Vanaf dinsdag 20 juni zullen de gevonden voorwerpen worden uitgestald in de hal bij de hoofdingang (conciërge). Komt u een kijkje nemen of er iets van uw kind(eren) bij ligt. Na volgende week zal alles van de hand worden gedaan.
 
 

 
Palet TV
Hierbij de link naar het filmpje gemaakt tijdens het Schaaktoernooi Kempenkind 2017. Veel kijkplezier!
https://vimeo.com/221405314

 

 
Aan- of afmelden melden TSO nieuwe schooljaar (2017-2018)
Uw wensen met betrekking tot het overblijven volgend schooljaar kunt u via onderstaande link doorgeven.
http://www.hetpalet.nl/formulier/6922/Overblijven-2017-2018
Met vriendelijke groet,
TSO
 

 
Muziekimpuls op Het Palet
Dit jaar is de commissie Kunst en Cultuur druk bezig geweest met de aanvraag voor muzieksubsidie voor onze school. Alle inzet is gewaardeerd met een flinke subsidie; ook de school zal hierin bijdragen. Dit alles kan het muziekonderwijs op Het Palet een flinke impuls geven. Omdat we weten dat muziek een positieve ontwikkeling heeft op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen, vinden we het de moeite waard om hierin te investeren als school.
Volgend schooljaar is er in samenwerking met Art 4U en muziekvereniging Kunst Adelt een programma opgesteld voor groep 1 t/m 8. De AMV lessen van juf Louise blijven ook gewoon doorgang hebben in groep 4/5.
De kinderen van de huidige groepen 5 en 6 hebben onlangs een brief meegekregen van muziekvereniging Kunst Adelt. Ze hebben van Hanneke van Dongen een presentatie gekregen van de instrumenten die ze volgend jaar kunnen kiezen voor de blazersklas. Het is de bedoeling dat deze brieven z.s.m. ingevuld terugbezorgd worden bij de leerkracht.
De kinderen die volgend jaar in groep 6 zitten krijgen 12 lessen op het instrument van zijn of haar keuze. De kinderen die volgend jaar in groep 7 zitten krijgen 8 lessen op het instrument. Het jaar daarna is er weer een nieuwe keuze. De kinderen werken met de docenten toe naar een concert voor ouders en belangstellenden.
De muzieklessen worden gegeven door vakdocenten. De leerkrachten van Het Palet worden door deze vakdocenten gecoacht op muzikale vaardigheden. Zij zullen de lessen dus ook bijwonen.
Na een jaar wordt het aanbod geëvalueerd en is er nog subsidie om verder te gaan met muziekimpuls!
We gaan er muzikale jaren van maken! 
 
 


Groep 5  en 6
Denken jullie aan het inleveren van het briefje voor de muzieklessen van volgend jaar? Dan weet je zeker dat je een instrument mag gaan spelen dat je graag wilt.
Het briefje mag je bij de eigen juf of meester inleveren.
Juf Louise en leerkrachten groepen 5 en 6
 

 
Blokfluiten
Jongens en meisjes van groep 4, denken jullie aan het bestelbriefje voor de blokfluit/boek. Graag inleveren voor morgen, vrijdag 16 juni.
Juf Louise
 

 
NK Wielrennen voor de jeugd.
Afgelopen zaterdag heeft Joris de Brouwer meegedaan aan het NK wielrennen voor de jeugd. Hij droeg daarbij rugnummer 32. Hij heeft een berg met een stijgingspercentage van 6% weten te overwinnen. En eindigde als 18de. Dat wil zeggen dat hij bij de 20 beste (8-jarige) wielrenners van Nederland hoort! Gefeliciteerd, Joris. Wij zijn erg trots op je.
 
 

De Beste Vrienden Quiz
Gisteren nam Nick Schreuder uit groep 8B, samen met zijn vriend Sten Groenland uit Bladel, deel aan De Beste Vrienden Quiz. Er werd gespeeld voor een goed doel. In het geval van Nick en Sten voor het onderhoud van speeltuin de Hofstad. Het was een pittige strijd maar helaas zijn Nick en Sten niet door naar de volgende ronde. Het was een hele leuke ervaring, zo’n tv-opname.
 
 


Wytze Spierts en the Black Swords
Vrijdagavond 16 juni om 20.30 uur kijken naar Holland’s Got Talent. Wytze staat er met zijn groep the Black Swords in de halve finale. De beide zonen van meester Freek Bijnen doen ook mee. Vandaag stond in het Eindhovens Dagblad een artikel en foto over de Black Swords. Mocht de band de finale halen, dan kijken we volgende week vrijdag natuurlijk ook.
 


 
Finale NK scholen basketbaltoernooi
A.s. woensdag, 21 juni, zullen Jesper, Kijn, Louw, Pim, Wouter en Ties afreizen naar Den Haag. Daar zullen zij onze school vertegenwoordigen bij het NK scholen basketbaltoernooi. Yann hoort eigenlijk ook bij dit team, maar kan helaas niet bij de finale aanwezig zijn.
Wij wensen de jongens uit groep 8B heel veel succes!
 
 

 
Welkom
Wij heten Mats van Herwijnen (groep 1-2E) van harte welkom op Het Palet. Wij hopen dat hij een fijne en leerzame tijd op onze school zal hebben.
 Onze jarigen
9 juni              Sem Verhagen                          5B
16 juni             Jort Craninckx                         4A
16 juni             Jan Foolen                                  6A
16 juni             Tim Keeris                                  4B
16 juni             Joëlla Voskens                          8A
18 juni             Anke Jansen                               5A
18 juni             Laura Jansen                              1E
18 juni             Djenne Koolen                          7B
19 juni             Branche Jovanovski               4B
20 juni             Femke van Gestel                    5B
20 juni             Sylvie Nieuwenhuizen          8B
20 juni             Luuk Renders                             4B
21 juni             Roos van Dingenen                 4B
21 juni             Cody Liebregts                          8A
21 juni             Ralf van de Sande                     4A
21 juni             Isis van Setten                            3A
22 juni             Tess Liebregts                            1C