Basisschool Het Palet
Bernhardstraat 4, 5527 AZ Hapert
Tel.: 360384
E-mail:info@hetpalet.nl
Website: www.hetpalet.nl
jrg. 27, nr 1,  23 augustus  2018
 


 Agenda:
Ma 28 augustus: schoolfoto’s groepen 1 t/m 4
Di 29 augustus: schoolfoto’s groepen 5 t/m 8
Woe 30 augustus: schoolfoto’s broertjes/zusjes
 

 
We zijn weer begonnen
Na de eerste spannende dag van het nieuwe schooljaar beginnen de kinderen weer in het vaste ritme te komen. Dat geldt ook voor de leerkrachten en ook de nieuwe collega’s beginnen aan hun werkplek op Het Palet te wennen. En we hebben nogal wat nieuwe collega’s. Veel collega’s zijn nog benoemd nadat de schoolkalender - die u dinsdag voor de zomervakantie ontvangen hebt - al gedrukt was. Marjolein Extra stond al wel in de kalender. Zij staat in één van de neveninstroomgroepen. Laura Liebregts wordt tot eind oktober vervangen door Loesje Waarma. Zij stond als vorig schooljaar als vervanger in groep 4. Amy Meurs en Maaike Vosters zijn na hun vervangingsaanstelling vorig jaar aangesteld in een reguliere aanstelling op onze school. Thijs Wijnhoven hebben we aangetrokken om flexibel ingezet te worden bij vervangingen. Hij heeft op het eind van het vorige schooljaar enkele dagen vervangen in diverse groepen.
De vakleerkracht Roy Vissers blijft op dinsdag aan onze school verbonden, maar op donderdag gaat in het eerste deel van dit schooljaar Kelly van Grotel het gymonderwijs verzorgen. In de loop van het jaar zal Benthe Schoenmakers deze lessen overnemen.
Door de extra gelden die de overheid beschikbaar gesteld heeft voor de verlaging van de werkdruk op de basisscholen, hebben we enkele onderwijsassistenten aan kunnen nemen. Claudie Bomer zal vooral ingezet worden in de groepen 5 en 6, en Fieke Hermans in de groepen 7 en 8. José Lavrijssen ondersteunde onze groepen al enkele jaren, maar gaat nu verder in een reguliere aanstelling en is vooral verbonden aan de groepen 1/ 2. Steffie Smetsers heeft een aanstelling voor twee jaar als zorgondersteuner. Ze begint in groep 1/ 2B en is later in het jaar ook inzetbaar in de andere kleutergroepen. Om het plaatje van de onderwijsondersteuners compleet te maken: Lotte Larmit is vooral verbonden in de groepen 3 en 4. Juffrouw Ine is dit jaar wat minder gaan werken. Zij heeft een ondersteunende taak in de groepen 3/ 4. Wij zullen haar vooral inzetten op haar grote expertise op het gebied van lezen, soms ook in de hogere groepen. Yvonne van de Goor heeft naast haar vele ICT-taken een ondersteunende taak in de groepen 7 en 8. Maar Yvonne gaat over een week met zwangerschapsverlof. Maar goed dat we onlangs Fieke Hermans konden aantrekken. De ondersteuning van de neveninstroom is ook dit schooljaar in de vertrouwde handen van Marjo Schoofs en Mieke van Poppel.
We hebben ook een opvolger voor Anita Manders gevonden: Marloes Bastianen. Zij start op onze school op 1 oktober.
Helaas gaan we onze conciërge Twan Liebregts vanaf volgende week heel erg missen. Hij ondergaat een knieoperatie, waarvan de verwachting is dat hij zeker zes weken uit de running is. De taken zijn onder de collega’s verdeeld. Nu maar hopen dat Twan snel en volledig hersteld. Wij wensen hem sterkte en we duimen dat hij nog voor de herfstvakantie met soepele tred door Het Palet paradeert.
 
  
Gratis buitenfilm Natlab
De Kinderen van juf Kiet draait nog steeds in diverse landen. Volgende week ook nog een keer in Eindhoven in de buitenbioscoop van het Natlab op dinsdag 28 augustus om 20.45 uur. Het grote scherm staat opgesteld op de binnenplaats. Entree: gratis! Met hapjes en drankjes aan de bar (niet gratis, jammer). Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen op de bankjes. Het is verstandig een klapstoeltje mee te nemen. Als de lange weersvoorspelling klopt, wordt het een zomerse avond.
 
 
Wijzigingen schoolkalender
·         6A gaat gymmen op dinsdagochtend in plaats van dinsdagmiddag.
·         6B gaat gymmen op maandagmiddag in plaats van dinsdagmiddag.
·         Bij de vakanties en vrije dagen staat: vrijdag 16 april een studiemiddag, dit moet zijn vrijdag 19 april
·         De jaarlijkse sportdag voor de groepen 1 t/m 8 verhuist van donderdag 16 mei naar dinsdag 14 mei 2019.
 
Wij vragen u om de toegangsdeur voor de Bibliotheek/Nummereen aan de Kerkstraat NIET te gebruiken om uw kinderen naar school te brengen maar gebruik te maken van de reguliere ingangen van Het Palet
 
 
Groepen 1-2
Zoals alle andere groepen zijn ook de kleutergroepen goed van start gegaan. De lokalen van de groepen 1-2 zijn door de leerkrachten weer wat opgefrist. Dankzij Woontrend Hapert liggen er ook allemaal mooie vloerkleden, waarvoor onze dank!
Binnenkort starten we met een nieuw thema waar we met alle groepen samen aan gaan werken. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Op maandag 3 september staat de informatieavond voor de groepen 1 en 2 gepland.
 
Wij verzoeken u bij het brengen en halen van de kleuters met het volgende rekening te houden:
-          de toegangsdeur gaat 10 minuten voordat de bel gaat open;
-          in de ochtend is het voor de kleuters fijn als u even mee de gang in loopt, ’s middags is het de bedoeling dat uw kind alleen binnenkomt;
-          de leerkrachten brengen de kleuters na schooltijd naar buiten. Het is de bedoeling dat ze op Het Paletplein worden opgewacht. U kunt, samen met u kind, een vaste plek (kleur) afspreken. Wij verzoeken u niet direct voor de poort te gaan staan. Ook bij aanvang van de school is het niet prettig wanneer er veel mensen voor de poort blijven staan. De aankomende kinderen en de surveillerende leerkrachten hebben dan geen overzicht meer.
-          de toegangsdeur voor de Bibliotheek/Nummereen is NIET bestemd als toegangsdeur voor de kinderen van Het Palet. Alle groepen hebben hun eigen toegangsdeur.
Bedankt voor uw medewerking.
 
 
Formulier gegevens leerling en verzorgers
Via uw kind ontvangt u deze week een uitdraai van de gegevens zoals die bij ons in het systeem staan. We vragen u om deze gegevens goed te controleren en eventuele wijzigingen duidelijk aan te geven. Tevens vragen wij u de achterkant van het formulier in te vullen. Het is belangrijk dat u uw handtekening plaatst in het vak over toestemming verlenen. Het ingevulde formulier levert u in bij de leerkracht van uw kind.
 
 
Ouderraad
Oproep nieuwe leerjaarouder groep 1 en verkiezingen
Om het onderwijs aantrekkelijker te maken worden gedurende het schooljaar tal van activiteiten en projecten georganiseerd. De ondersteuning van de ouderraad hierbij is vaak van groot belang. Alle leerjaren beschikken over een leerjaarouder die de extra activiteiten voor dat bepaalde leerjaar coördineert.
Zo krijgt de school o.a. ondersteuning bij het feest van Sinterklaas, kerstvieringen, het carnavalsfeest, de sportdag, het kleuterfeest, de schoolreizen en de schoolverlatersdagen. De ouderraad vergadert ca. 6x per schooljaar.
De leerjaarouders van de groepen 3, 5 en 7 zijn aftredend. De huidige leerjaarouders van de groepen 3 (Lineke Heuveling), groepen 5 (Jill v.d. Meerakker) en groepen 7 (Nienke Willekens) stellen zich herkiesbaar.
 
Voor de groepen 1 zijn we op zoek naar een nieuwe leerjaarouder. Vind jij het leuk om activiteiten te organiseren en te coördineren? Meld je dan aan.
Ouders van groep 1, 3, 5 en 7 die zich kandidaat willen stellen kunnen zich vóór 14 september opgeven bij Nolly van Beek (06 20 522 522 of e.gompel2@chello.nl) of op school bij Daphne Meijers (dmeijers@kempenkind.nl). Als zich meerdere kandidaten aanmelden, zal er een verkiezing plaatsvinden.
 
 
Betaling ouderbijdrage
Om alle buitenschoolse en bijzondere activiteiten zoals sinterklaasviering, carnaval, kleuterfeest, schoolreizen etc. te kunnen betalen, vragen wij een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze bijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 30,- per leerling per schooljaar.
Vandaag ontvangt u naast de Paletter en als bijlage een brief met betrekking tot de ouderbijdrage. Wij rekenen op uw medewerking.
 
 
MR-vergadering
Dinsdagavond, 28 augustus, om 20.15 uur staat er een MR-vergadering gepland.
De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Notulen 06-06
3. Ingekomen post
4. Mededelingen
5. Taakverdeling MR + Jaarplan
6. Jaarverslag 2017-2018
7. Schoolconferentie
8. Schoolplan
9. Verkeersveiligheid school
10 Scholingsbehoefte MR
11 Vaststellen vergaderdata
12 Rondvraag
 
Uiteraard is ook deze MR-vergadering weer openbaar en bent u welkom als toehoorder.
Graag uiterlijk 27 augustus een berichtje via mr@hetpalet.nl als u wilt aansluiten.
 
 
Hoofluiscontrole
Na elke vakantie houden we in alle groepen een hoofdluiscontrole. Het zou fijn zijn als u rekening wilt houden met de haardracht van uw kind zodat er op een makkelijke, snelle manier gecontroleerd kan worden. Op het moment dat er hoofdluis in de groep is geconstateerd, is het verplicht lange haren in een staart/vlecht te dragen. U wordt per mail op de hoogte gebracht als uw kind(eren) hoofdluis of neten hebben. Mocht u tussentijds hoofdluis of neetjes hebben gevonden bij uw kind(eren) dan vinden wij het heel fijn als u dat op school meldt. Dit kan zijn bij de leerkracht, administratie of directie.
Met dank voor uw medewerking.
 
  
Mededelingen tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang is op zoek naar versterking. Met name op dinsdag en donderdag kunnen wij nog ondersteuning gebruiken. Ben je geïnteresseerd om te assisteren tijdens het overblijven, neem dan contact op met Mariëlle Antonis, tso@hetpalet.nl.
Graag op alle lunchboxjes en drinkbekers de naam en groep van het kind vermelden.
Met dank voor uw medewerking.
TSO/Overblijfteam
 
 
Lessen dansexpressie
Op woensdag 29 augustus aanstaande gaat de 1e periode van 10 lessen dansexpressie van start. Bij voldoende deelname wil ik een extra groep starten van 13.15 tot 14.00 uur in de speelzaal. Zit je in groep 4 of 5, heb je zin om mee te doen en vinden je ouders het goed, meld je dan voor zondag 26 augustus aan via mailadres mspooren@kempenkind.nl
De kosten bedragen 40 euro.
Je mag ook eerst een proefles nemen.
Monique Spooren
 
 
Schoolklasje Boerenmert Hapert 2018
Hallo ouders en kinderen,
Wij zijn wederom druk bezig met de voorbereidingen van de Boerenmert op zondag 16 september 2018. Ook nu zijn op zoek naar een kinderklasje. Dit voor de 2 optochten die wij organiseren op deze dag. We zijn op zoek naar jongens en meisjes uit de groepen 5 – 6 – 7 – 8 die het leuk vinden om in oude klederdracht met de optocht mee te lopen.
De eerste optocht begint om 13:00uur en de tweede optocht start om 15:30uur. De zaterdag voorafgaande aan de Boerenmert, 15 september, kan er kleding worden gepast.
Voor vragen en of als je je wilt opgeven, dan kun je contact opnemen met Joep of Monique Koolen via mail: jk13@upcmail
 
 
Geboren
Wij feliciteren Ewelina en Slowek Mazur met de geboorte van hun zoontje en Jakub uit groep 1-2A met zijn broertje Alan.
Alan is op 15 juli 2018 geboren. Heel veel geluk met elkaar.
 
  
Welkom
Wij heten alle nieuwe leerlingen die afgelopen maandag op onze school zijn begonnen van harte welkom. Wij hopen dat zij een fijne en leerzame tijd zullen hebben op Het Palet.
 
  
Bijlage: brief ouderbijdrage
 
 
Geachte ouders /verzorgers,
 
Om alle buitenschoolse en bijzondere activiteiten (zoals sinterklaasviering, carnaval, kleuterfeest/schoolreis etc.) te kunnen betalen, vragen wij een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze bijdrage is vastgesteld op € 30,- per leerling.
 
De bijdrage heeft een vrijwillig karakter, echter wanneer deze bijdrage niet wordt betaald, wordt het voor de school moeilijk om de genoemde activiteiten, in het bijzonder de schoolreizen, te organiseren.
Indien u problemen hebt met het betalen van deze bijdrage, verzoeken wij u dit te bespreken met één van de leden van de Ouderraad of de directie van de school. Via de Stichting Leergeld is het in bepaalde gevallen mogelijk dat (een gedeelte van) de ouderbijdrage door Leergeld wordt vergoed. Voor inlichtingen tel 06 12880601).
 
Graag verzoeken wij u het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op Rabobankrekeningnr. NL79RABO 011.90.17.245 t.n.v. Ouderraad Het Palet Hapert.
Contante betalingen zijn ook mogelijk rechtstreeks bij de directie van de school.
Wilt u bij de overboeking de voor- en achternaam van uw kind(eren) vermelden om vergissingen te voorkomen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
De Ouderraad.